Ống phát hiện khí nhanh 1,2-Dichloroethane ClCH2CH2Cl No.232

Ống phát hiện khí nhanh 1,2-Dichloroethane ClCH2CH2Cl No.232 Gastec ,  ethylene dichloride,  EDC, 1,2-Dichloroethane, Ethylene dichloride, 1,2-DCA, DCE, Ethane dichloride, Dutch liquid, Dutch oil, Freon 150, cho phép xác định hàm lượng ClCH2CH2Cl từ 1- 39ppm trong không khí.