Ống phát hiện khí nhanh Methyl Cychlohexanol

Ống phát hiện khí nhanh  CH3C6H10OH, 2-METHYLCYCLOHEXANOL, Cyclohexanol 2-methyl,o-Methylcyclohexanol,2-methylcyclohexan-1-ol,1-Methyl-2-cyclohexanol,2-Methyl-1-cyclohexanol, 2-Methylcyclohexyl alcohol, Cyclohexanol o-methyl, cis-2-Methylcyclohexanol, 2-Methyl-cyclohexanol,

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản