Ống phát hiện nhanh khí độc Methyl Cychlohexanone

Ống phát hiện nhanh khí độc Methyl Cychlohexanone C7H12O, Methylcyclohexanone, Cyclohexanone,  Methylcycresanone, Methyl-1-cyclohexanone, Methylanone

Nhà sản xuất: Gastec – nhật bản