Ống phát hiện khí nhanh Isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, (CH3)2CHCH2CH2OH

Ống phát hiện khí nhanh Isoamyl alcohol, isopentyl alcohol,  (CH3)2CHCH2CH2OH, 3-Methylbutan-1-ol, 3-Methyl-1-butanol, Isopentyl alcohol, Isopentanol, Isobutylcarbinol được sử dụng để phát hiện nhanh hoạt chất Isoamyl alcohol trong công nghiệp và phòng thí nghiệm.

Mã sản phẩm No.117

Nhà sản xuất: Gastec