Ống phát hiện khí nhanh N,N-Dimethylformamide HCON(CH3)2 No.183

Ống phát hiện khí nhanh N,N-Dimethylformamide HCON(CH3)2 No.183,  Dimethylformamide, (CH3)2NC(O)H, C3H7NO,  DMF, N,N-Dimethylformamide, Dimethylformamide, N,N-Dimethylmethanamide, DMF