Ống phát hiện khí nhanh Chloropicrin Cl3CNO2 No.233

Ống phát hiện khí nhanh Chloropicrin Cl3CNO2 mã No.233, có khoảng đo từ 0,1 đến 10ppm của Gastec bảo quản 1 năm, với hộp 10 ống cho 5 lần test.