Ống phát hiện khí nhanh Chloropicrin Cl3CNO2 No.233

Ống phát hiện khí nhanh Chloropicrin Cl3CNO2 No.233, PS, nitrochloroform, Cl3CNO2, trichloro(nitro)methane, PS, Nitrochloroform, Trichloronitromethane cho phép phát hiện nồng độ CCl3NO2 trong khoảng từ 0,045ppm đến 22ppm với thời gian thực hiện mẫu khoảng 4 phút, xác định nhanh nồng độ Chloropicrin Cl3CNO2 tại hiện trường