Xác định nồng độ Sulfide S2- trong nước No. 211 Gastec

Ống xác định nồng độ Sulfide, sulfanediide, and sulfide(2−), sulphide, Sulfanediide, Sulfide(2−) trong nước. No. 211 Gastec cho phép phát hiện nhanh nồng độ S2- trong nguồn nước cần kiểm tra ô nhiễm, nước thải, của khu công nghiệp