Phát hiện nhanh hơi acid Acid gases

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản

Tóm tắt sản phẩm :Phát hiện nhanh hơi acid –  Acid gases là dụng cụ phát hiện khí nhanh gastec cho phép xác đinh nồng độ hơi axit tại hiện trường.

Danh mục: