Ống xác định nồng độ Ozone O3 No.218 trong dung dịch

Ống xác định nồng độ  Ozone O3 No.218 trong dung dịch Gastec Japan, cho phép xác định nồng độ ozon từ 1 – 10mg/l trong thời gian 3 phút