Ống phát hiện khí nhanh 7LA phosphine PH3

Ống phát hiện khí nhanh gastec 7LA phosphine khoảng đo 0.05 đến 9.8 ppm