Kiểm tra nồng độ khí độc Acetone

Kiểm tra nồng độ khí độc Acetone,  propanone, CH3COCH3, Propan-2-one, Acetone, Dimethyl ketone, Dimethyl carbonyl, β-Ketopropane, Propanone, 2-Propanone, Dimethyl formaldehyde, Pyroacetic spirit (archaic) , Ketone propane

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản