Phát hiện khí độc Aniline

Phát hiện khí độc Aniline, C6H5NH2, Aniline, Benzenamine, Phenylamine, Aminobenzene, Benzamine, sử dụng bộ dụng cụ phát hiện khí nhanh cho phép phat hien khi doc C6H5NH2

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản