HXC-1308 tủ lạnh bảo quản máu 1308 lít, 2 cánh cửa

HXC-1308 tủ lạnh bảo quản máu 1308 lít, 2 cánh cửa, bảo quan 576 túi máu với nhiệt độ ổn định 4oC +- 1,5oC có record nhiệt độ