DW-30L420F Tủ lạnh y sinh âm 30oC không đóng đá

DW-30L420F Tủ lạnh y sinh âm 30oC không đóng đá được thiết kế sử dụng riêng cho các mẫu sinh học nhạy cảm về nhiệt độ, các sản phẩm y khoa