Test thử nhanh khí Ethanol

Test thử nhanh khí Ethanol là ống phát hiện khí nhanh Ethanol, C2H5OH, CH3CH2OH, Absolute alcohol, alcohol, cologne spirit, drinking alcohol, ethylic alcohol, EtOH, ethyl alcohol, ethyl hydrate, ethyl hydroxide, ethylol, grain alcohol, hydroxyethane, methylcarbinol được sử dụng hầu hết trong các ngành công nghiệp dầu khí – hóa chất, bệnh viện, dược

Nhà sản xuất: Gastec- Nhật bản