Test thử nhanh khí Chlorine Dioxid

Test thử nhanh khí  Chlorine Dioxide CLO2 là bộ ống phát hiện nhanh khí Chlorine Dioxide , CLO2, để xác định, kiểm tra, định tính định lượng, quan trắc thành phần khí trong môi trường áp dụng cho các trung tâm y tế dự phòng

Nhà sản xuất: Gastec- Nhật bản