Phát hiện nhanh dung môi hữu cơ Hexane

Phát hiện nhanh dung môi hữu cơ Hexane,  CH3-(CH2)4CH3, C6H14, Hexane, Sextane sử dụng ống phát hiện khí nhanh để xác định nồng độ  CH3-(CH2)4-CH3

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản