Ống phát hiện khí nhanh dimethyl sulphide

Ống phát hiện khí nhanh dimethyl sulphide No.53 được sử dụng kiểm tra trong môi trường công nghiệp đặc biệt là các nhà máy sản xuất dầu khí, các nhà máy sử dụng dimethyl suphide làm tác nhân xúc tác trong công nghiệp.