HXC-358 tủ lạnh trữ máu toàn phần 358 lít tương ứng 200 đơn vị máu

HXC-358 tủ lạnh trữ máu toàn phần 358 lít tương ứng 200 đơn vị máu được sử dụng để bảo quản máu toàn phần và các nguyên liệu sinh học cần bảo quản 4oC