HBC-260 Tủ lạnh ice line bảo quản vaccine được WHO/UNICEF chứng nhận

HBC-260 Tủ lạnh ice line bảo quản vaccine được  WHO/UNICEF chứng nhận chuẩn chống đông băng mức A theo chứng nhận PQ Code: E003/087