Ống phát hiện khí nhanh Hydrogen

Ống phát hiện khí nhanh Hydrogen H2 No.30 gastec được sử dụng để xác định nhanh nồng độ H2 trong không khí. Ong phat hien khi nhanh  được sử dụng nhiều trong quan trắc môi trường