Ống phát hiện khí nhanh Hydrogen

Ống phát hiện khí nhanh Hydrogen H2 No.30 gastec được sử dụng để xác định nhanh nồng độ H2 trong không khí.