Ống phát hiện khí nhanh Hydrogen

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản

Tóm tắt sản phẩm : Ống phát hiện khí nhanh Hydrogen được sử dụng để xác định nhanh nồng độ H2 trong không khí

Danh mục: