Test thử nhanh khí Ethylene

Test thử nhanh khí Ethylene, ethene,C2H4 or H2C=CH2, là bộ kit phát hiện hơi khí độc Ethylene được sử dụng trong nhiều ngành khác nhau  như công nghiệp dầu khí

Nhà sản xuất: Gastec- Nhật bản