Ống phát hiện nhanh khí độc Nitric acid

Ống phát hiện nhanh khí độc acid nitric HNO3 Gastec japan được sử dụng hầu hết trong các ngành như: ô tô, sơn, tàu biển: xe hơi

Tóm tắt sản phẩm : Ống phát hiện nhanh khí độc Nitric acid, HNO3 là bộ Test thử nhanh hơi khí Nitric acid được sử dụng hầu hết trong các ngành như: ô tô, sơn, tàu biển