DW-150W200 tủ lạnh đông sâu Cryo freezer âm 150oC 200 lít

DW-150W200 tủ lạnh đông sâu Cryo freezer âm 150oC 200 lít được nghiên cứu phát triển và sản xuất bởi Haier biomedical có thể tích 200 lít, độ âm sâu đạt đến âm 150oC; Thời gian để tủ đạt đến âm 150oC có thể thực hiện trong khoảng 6h đồng hồ.