Bút đo ghi nhiệt độ điện tử Haier HETL-01

Bút đo ghi nhiệt độ điện tử Haier HETL-01

Model: HETL-01

Phạm vi nhiệt độ (oC): -20oC~+50oC

Dung lượng ghi: 8192 điểm dữ liệu (khoảng 34 ngày)

Khoảng thời gian ghi: 6 phút/lần