Tin gastec 180108 tính hệ số hiệu chỉnh theo nhiệt độ thực tế

Hệ số hiệu chỉnh nhiệt độ theo nhiệt độ thực tế

Bản tin hàng tuần của Gastec về ống sử dụng ống phát hiện khí nhanh Gastec;

Câu hỏi:

Nếu nhiệt độ ở 23 độ Celsius, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta có thể sử dụng yếu tố hiệu chỉnh cho 20 + 25 và lấy trung bình của cả hai để có được một yếu tố điều chỉnh là 0,9. (20oC hệ số là 1 và 25 oC hệ số là 0,8)

Tuy nhiên, nếu nhiệt độ đo được ở 24 độ Celsius, làm thế nào có thể tính được yếu tố điều chỉnh?

Trả lời

Hãy sử dụng trung bình của yếu tố hiệu chỉnh trong bảng. Sự khác biệt của yếu tố hiệu chỉnh giữa 1,0 và 0,8 là 0,2 và sau đó 0,2 chia cho 5 độ là 0.04. Khi nhiệt độ 1 độ C tăng, cần giảm 0.04 yếu tố trong bảng.

Ví dụ: vui lòng sử dụng các yếu tố điều chỉnh như sau;

Khi đó là 23 độ C, hãy sử dụng yếu tố hiệu chỉnh 0.88.

Khi nó là 24 độ C, hãy sử dụng yếu tố hiệu chỉnh 0.84.