tert-Butyl mercaptan (CH3)3CSH, 2-Methylpropane-2-thiol, t-BuSH, 2-Methylpropane-2-thiol, 2-Methyl-2-propanethiol, tert-Butyl mercaptan

Hiển thị một kết quả duy nhất

tert-Butyl mercaptan (CH3)3CSH, 2-Methylpropane-2-thiol, t-BuSH, 2-Methylpropane-2-thiol, 2-Methyl-2-propanethiol, tert-Butyl mercaptan

Ngay cả ở những khu vực thông thoáng, cần thận trọng khi xử lý tert-butylthiol vì nó là một hóa chất có mùi rất cao với ngưỡng mùi <0,33 ppb. Cẩn thận không phải là do độc tính, nhưng do mùi nặng và mối quan tâm mùi này có thể gây ra cho cá nhân có thể bị phơi nhiễm


Ngay cả ở những khu vực thông thoáng, cần thận trọng khi xử lý tert-butylthiol vì nó là một hóa chất có mùi rất cao với ngưỡng mùi <0,33 ppb.