Dimethyl sulfide đã được sử dụng trong việc tinh chế dầu mỏ cho các chất xúc tác sulfurization trước sulfide

Hiển thị một kết quả duy nhất

Dimethyl sulphide CH3SCH3 xúc tác trong dầu khí

Dimethyl sulfide đã được sử dụng trong việc tinh chế dầu mỏ cho các chất xúc tác sulfurization trước sulfide, mặc dù các disulfit hoặc polysulfid khác được ưu tiên và dễ dàng sử dụng hơn.


mặc dù các disulfit hoặc polysulfid khác được ưu tiên và dễ dàng sử dụng hơn.