Hiển thị một kết quả duy nhất

Ống phát hiện khí nhanh Gastec No.80 acid Gases

Hơi acid có thể gồm các acid sau: Hydrochloric acid HCl, Bromhidric acid HBr, Iodhydric acid HI, Nitric acid HNO3, Sulfuric acid H2SO4, Chloric acid HClO3, Perchloric acid HClO4, H2SeO4 selenite acid, HMnO4 pemanganic acid, Boric acid H3BO3, HF Hydrochloric acid, Phosphoric acid H3PO4, Carbonic acid H2CO3, Pyrophosphoric acid H4P2O7, Sulfuric acid H2SO3,  Selenium acid H2SeO3, Nitric acid HNO2, H3PO3 phosphorus acid.  Hypochlorite HclO, Chlorine acid HClO2, Silicic acid H2SiO3, HCN Hydroxy Acid, Alumina acid HAlO2, Au-chlorohydric acid HAuCl4, Acid CH3-COOH, C6H5-COOH benzene,Butyric acid CH3- (CH2) 2-COOH, COOH-CH2-C citrate (COOH (OH)) – CH2-COOH, Formic acid H-COOH, Lactic acid CH3-CH (OH) –COOH, COOH-CH2-CH2-CH (OH) -COOH malic acid, CH3-CH2-COOH propionic acid, Pir3vic acid CH3-C (= O) –COOH, Valeric acid CH3- (CH2) 3-COOH