Dichlorobenzene C6H4CL2

Dichlorobenzene, C6H4Cl2, 1,2-Dichlorobenzene, ortho-Dichlorobenzene, o-Dichlorobenzene, odcb, o-Dichlorobenzol, 1,3-Dichlorobenzene, m-Dichlorobenzene, meta-Dichlorobenzene, 1,4-Dichlorobenzene, 1,4-DCB, para-Dichlorobenzene, p-Dichlorobenzene, p-DCB. PDB, Paramoth, Para crystals, Paracide, Dichlorocide

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *