Ethanol C2H5OH

Ethanol, C2H5OH, CH3CH2OH, Absolute alcohol, alcohol, cologne spirit, drinking alcohol, ethylic alcohol, EtOH, ethyl alcohol, ethyl hydrate, ethyl hydroxide, ethylol, grain alcohol, hydroxyethane, methylcarbinol

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *