Gastec 27 Polyte IV

Ống phát hiện khí nhanh Polytec tube IV phát hiện được các chất sau: Ammonia, Diethylamine, Hydrogen chloride, Hydrogen sulphide, Sulphur dioxide, Nitrogen dioxide, Carbon monoxide, Methyl mercaptan, Carbon dioxide

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *