Gastec 25 Polytec II

Ống phát hiện khí nhanh Polytec tube II, phát hiện Ammonia NH3, Hydrogen chloride HCl, Chlorine Cl, Sulphur dioxide SO2, Nitrogen dioxide NO2, Hydrogen sulphide H2S, Carbon monoxide CO, Hydrogen H, Olefin HCs, Mercaptan R-SH;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *