Ống phát hiện khí nhanh Phenol

Ống phát hiện khí nhanh Phenol C6H5OH, khoảng đo từ 0.4 đến 187ppm

Danh mục: